Co dělat, když…

Povodeň | Požár | Vichřice | První pomoc

První pomoc

Postup první pomoci

 • Orientace – zjistit, co se přihodilo
 • Bezpečnost – zajistit bezpečnost zachránců i zraněných osob
 • Zjistit stav zraněných osob

Přivolejte zdravotnickou pomoc – telefonní číslo 155 nebo 112

 • Jednejte klidně
 • Operátorovi budete muset říci: Vaše jméno a příjmení, co se stalo, kde se nacházíte, orientační bod v terénu, počet zraněných a jejich stav
 • Další nezbytné informace (např. číslo volajícího)

Záchrannou službu voláme ještě před poskytnutím první pomoci v případě, že je postižen dospělý člověk. Je-li postiženým dítě mladší 8 let, voláme Záchrannou službu až po 1 minutě srdeční masáže a umělého dýchání.

Požádejte operátora o radu, jak postupovat do příjezdu zdravotnické pomoci.

Vyšetření zraněného

Pohledem, poslechem a pohmatem ověřte

 • Dýchání
 • Krvácení
 • Polohu těla
 • Barvu obličeje
 • Teplotu těla
 • Pot
 • Zkontrolujte životní funkce zraněných

Dýchání

Nejdříve bychom měli zjistit, jestli postižený nemá něco v dutině ústní, poté mu uvolnit dýchací cesty a nakonec zkontrolovat jestli spontánně dýchá. Pokud bychom první krok provedli na druhém místě, nebo až naposled, nečistoty z dutiny ústní by zapadly do uvolněných dýchacích cest a postižený by se mohl udusit

 • Pacientovi otočíme hlavu na stranu, otevřeme ústa a podíváme se, zda-li v nich není žvýkačka, bonbon, zubní protéza, zvratky, bahno, či něco jiného, co tam nepatří. Pokud ano, jedním nebo dvěma prsty obalenými např. v kapesníku postiženému opatrně od jednoho koutku k druhému dutinu ústní vytřeme. Musíme si dávat pozor, abychom nečistoty nezatlačili hlouběji do dýchacích cest
 • Když máme čistou dutinu ústní, tlakem na čelo a tahem za bradu postiženému zakloníme hlavu. Tím se uvolní dýchací cesty
 • Nyní se nakloníme nad postiženého tak, že ucho budeme mít nad jeho ústy a ruku položíme na jeho/její hrudník. Pokud cítíme proud vydechovaného vzduchu a pohyby hrudníku, můžeme pacienta uložit do stabilizované polohy.
 • Nedýchá? Zahajujeme resuscitaci

Bezvědomí

 • Oslovte zraněného
 • Pátrejte po masivním krvácení
 • Uložte zraněného do polohy na zádech (při podezření na poranění páteře velmi opatrně)
 • Proveďte záklon hlavy – tím dojde k uvolnění dýchacích cest

Krvácení

 • Přiložte tlakový obvaz
 • Zvedněte krvácející končetinu
 • Proveďte protišoková opatření: ošetřete poranění, zabraňte ztrátám tepla, uveďte končetiny do zvýšené polohy

Resuscitace – k záchraně života stačí jen dvě ruce

 • Pokud nedýchá normálně, zakloňte hlavu a podložte ramena. 100x stlačte hrudník (obě ruce na střed hrudníku, stlačit 5-7 cm, nahlas odpočítávat)
 • Frekvence stlačování cca 2x za vteřinu
 • Resuscitaci nepřerušovat kontrolami tepu, platí pro jednoho i dva zachránce
 • Masáž srdce pokud možno NEPŘERUŠUJEME

Dýchání z plic do plic

 • Otevřete dýchací cesty zraněného (záklon hlavy)
 • Dobře utěsněte nos a okolí úst
 • Používejte vždy resuscitační roušku (případně igelit)
 • Vdechujte a kontrolujte zvedání hrudníku

Šok

 • Oslovte zraněného
 • Zkontrolujte tep a barvu kůže
 • Zajistěte teplo a ticho
 • Nepodávejte tekutiny ústy
 • Můžete zvednout končetiny

Nevhodné úkony při první pomoci

 • Nesvlékejte šaty z poraněného
 • Nerovnejte zlomené končetiny a nezatlačujte kostní úlomky do rány u otevřených zlomenin
 • Neodstraňujte cizí vyčnívající těleso z rány
 • Neprovádějte násilnou změnu polohy poraněného
 • Nepolévejte přímo rány dezinfekčním roztokem
 • Nepodávejte tekutiny a léky ústy
 • Neponechávejte raněného bez dohledu
 • Neodstraňujte ochranné přilby u cyklistů a motocyklistů, pokud není nutná resuscitace
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání