Làm gì khi xảy ra thiệt hại?

Bảo hiểm xe bắt buộc – người có lỗi

 1. Đầu tiên cần thông báo sự kiện theo biên bản tai nạn giao thông (được ký bởi cả hai bên) hoặc chứng nhận của cảnh sát, qua điện thoại, điền đơn online hoặc gửi thư (vào email: registrace@slavia-pojistovna.cz, hoặc qua bưu điện)
 2. Người có lỗi sẽ nhận được số sự kiện bảo hiểm bằng SMS trong vòng 24 giờ (hoặc chúng tôi cũng sẽ truyền lại qua đường dây thông tin)
 3. Sau đó cần phải nộp những tài liệu sau: bản sao thẻ kỹ thuật lớn, bản sao giấy phép lái xe, bản sao biên bản tai nạn giao thông (bằng bưu điện, tại chi nhánh hay qua email: lpu@slavia-pojistovna.cz, cần ghi số sự kiện bảo hiểm vào chủ để của mail)

Bảo hiểm xe bắt buộc – người bị hại

 1. Đầu tiên cần thông báo sự kiện theo biên bản tai nạn giao thông (được ký bởi cả hai bên) hoặc chứng nhận của cảnh sát, qua điện thoại, điền đơn online hoặc gửi thư (vào email: registrace@slavia-pojistovna.cz, hoặc qua bưu điện)
 2. Người bị hại sẽ nhận được số sự kiện bảo hiểm bằng SMS trong vòng 24 giờ (hoặc chúng tôi cũng sẽ truyền lại qua đường dây thông tin)
 3. Sau khi nhận được số sự kiện bảo hiểm, nhân viên công ty bảo hiểm sẽ liên lạc với người bị hại để kỹ thuật viên chụp ảnh, để nhanh hơn có thể gọi vào đường dây thông tin và đặt kỹ thuật viên qua điện thoại
 4. Sau đó cần phải nộp những tài liệu sau: bản sao thẻ kỹ thuật lớn, bản sao giấy phép lái xe, bản sao biên bản tai nạn giao thông, đơn yêu cầu bồi thường với số tài khoản HOẶC hóa đơn với ủy quyền (bằng bưu điện, tại chi nhánh hay qua email: lpu@slavia-pojistovna.cz, cần ghi số sự kiện bảo hiểm vào chủ để của mail)

Bảo hiểm tai nạn xe/kính trước

 1. Đầu tiên cần thông báo sự kiện theo biên bản tai nạn giao thông (được ký bởi cả hai bên) hoặc chứng nhận của cảnh sát, qua điện thoại, điền đơn online hoặc gửi thư (vào email: registrace@slavia-pojistovna.cz, hoặc qua bưu điện)
 2. Người bị hại sẽ nhận được số sự kiện bảo hiểm bằng SMS trong vòng 24 giờ (hoặc chúng tôi cũng sẽ truyền lại qua đường dây thông tin)
 3. Sau đó cần phải nộp những tài liệu sau: bản sao thẻ kỹ thuật lớn, bản sao giấy phép lái xe, đơn yêu cầu bồi thường với số tài khoản HOẶC hóa đơn với ủy quyền, trong trường hợp kính trước các tài liệu ảnh (bằng bưu điện, tại chi nhánh hay qua email: lpu@slavia-pojistovna.cz, cần ghi số sự kiện bảo hiểm vào chủ để của mail)

Các loại bảo hiểm khác

 1. Đầu tiên cần thông báo sự kiện bằng cách điền mẫu đơn phù hợp theo loại bảo hiểm (gửi vào email: registrace@slavia-pojistovna.cz, hoặc qua bưu điện)
 2. Người bị hại sẽ nhận được số sự kiện bảo hiểm bằng SMS trong vòng 24 giờ (hoặc chúng tôi cũng sẽ truyền lại qua đường dây thông tin)
 3. Sau đó cần phải nộp những tài liệu theo lời mời của người xử lý bảo hiểm qua bưu điện: bằng bưu điện, tại chi nhánh hay qua email: lpu@slavia-pojistovna.cz, cần ghi số sự kiện bảo hiểm vào chủ để của mail
 4. Trong trường hợp cần phải chụp ảnh bởi kỹ thuật viên, nhân viên công ty bảo hiểm sẽ liên lạc với người bị hại
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání